خانه اخبار استانی 3 شهر ممنوعه بوشهر برای اتباع افغان کدامند؟