خانه اخبار ویژه AFC دست از تنبیه کردن طارمی برنمی‌دارد