خانه اخبار ویژه عکس/ تغییر چهره «خانم شیرزاد» ساختمان پزشکان بعدِ ۱۳سال