خانه اخبار مهم دانشگاه آزاد عالیشهر، مسکونی می‌شود