خانه اخبار مهم شرجی مداوم دست بردار نیست/ مردم در انتظار طلوع ستاره سهیل