خانه اخبار چرخان آفرین بر وزارت ارشاد؛ پای امضای خود بایست حتی در مشهد