خانه اخبار چرخان آقای دبیر! مردم، پهلوان یا کریم شیره‌ای را تعیین می‌کنند