خانه اخبار مهم آلودگی برای بوشهر، بیمارستان نفت برای شیراز!