خانه اخبار مهم آمار عجیب از تعارض منافع؛ هزار بوشهری هم کارمند هستند، هم فعال بخش خصوصی