خانه اخبار چرخان اتباع افغان و قوانینی که در بوشهر نادیده می گیرند