خانه اخبار مهم اداره ای با دو رئیس در بوشهر/ تنها استان محروم از توزیع شیر در مدارس