خانه اخبار مهم ادامه تعطیلی اعتراضی بازار گناوه/ مردم چشم انتظار پاسخ