خانه اخبار ویژه از آوازخوانی به نام صادق بوقی، چریک درست کردیم!