خانه اخبار ویژه اقدام جدید آموزش و پرورش؛ مدرسه بدون کفش!