خانه اخبار مهم امام جمعه گناوه: بازاریان مغازه ها را باز کنند