خانه اخبار چرخان اوضاع نامساعد کسب و کار؛ بوشهر در میان 3 استان آخر + نمودار