خانه اخبار استانی اولین نشست تخصصی تاریخ مقاومت خلیج فارس در افق رسانه برگزار شد