خانه اخبار مهم ایثارگران بوشهر، یکسال پشت نوبت کمیسیون + پاسخ بنیاد شهید