خانه اخبار مهم این سخن پزشکیان یک طرف، همه مناظره ها یک طرف!