خانه اخبار مهم باید 60 درصد آب شرب استان از دریا تامین کنیم/ کاهش تماس برای تانکر آب