خانه اخبار ویژه بدون حقوق در ایران، قهرمان در آسیا