خانه اخبار ویژه برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد