خانه اخبار چرخان به “شعب ابی طالب” سلام می کنیم، اما با 3 شرط!