خانه اخبار مهم بوشهر، سرزمین تناقض های اجتماعی و اقتصادی