خانه اخبار مهم بوشهر، اسیر گردشگرانی بدون گردش مالی!