خانه اخبار مهم بوشهر با این همه درآمدش تا کی باید برای درمان نیازمند سایر استان‌ها باشد