خانه اخبار چرخان بوشهر را به «شهر نخاله‌های ساختمانی» تبدیل نکنیم