خانه اخبار چرخان بوشهر، رتبه دوم خشک ترین استان کشور + نمودار