خانه اخبار مهم تابستان، گرما و قطع برق سایت های پرورش میگو