خانه مقاله تبلیغ مجانی، دلیل موج ثبت نام گسترده ریاست جمهوری