خانه اخبار مهم تخلف در بینایی سنجی‌های بوشهر/ علوم پزشکی بوشهر: برخورد می‌کنیم