خانه اخبار مهم ترافیک کامیون ها در ورودی گمرک بوشهر/ مدیرکل بندر: مشکل برطرف شد