خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازسازی چهرۀ دختری که در قلۀ کوه قربانی شد