خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع مادران و فرزندان مقابل دفتر سازمان ملل در تهران