خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع در تهران برای حمایت از مردم فلسطین