خانه اخبار ویژه تصاویر/ همزیستی زمین‌های منزوی و ناهموار با معماری مدرن