خانه اخبار ویژه تصاویر/ گشتی در زیر برج آزادی تهران