خانه اخبار ویژه تصویری خاص از تهران که در ساعات گذشته وایرال شد