خانه اخبار چرخان تصویر کارنامه دختر نابغه که از تحصیل محروم شد