خانه اخبار چرخان توزیع شیر در مدارس بوشهر «کیک» بود!