خانه اخبار مهم توضیحات صدرا درباره معوقات کارگران: شرکت‌های نفتی مطالبات‌مان را بپردازند