خانه اخبار مهم خرابی آسانسور اصلی ترین کلینیک علوم پزشکی بوشهر