خانه اخبار ویژه خوردن این نذری مردان را کور می‌کرد!