خانه اخبار مهم درمانگاه تامین اجتماعی دیلم؛ 6 سال در انتظار تکمیل!