خانه اخبار مهم در دولت آینده برای منطقه آزاد بوشهر اقدام جدی شود/ در اغلب شاخص های اقتصادی، جزو استان های برتریم