خانه اخبار استانی رییس شورای شهر بوشهر: آسفالت همه کوچه های خاکی تا پایان امسال