خانه اخبار چرخان زاکانی، نامزد پوششی که برای دعوا آمد!