خانه اخبار ویژه سازمان ثبت اسناد: نام «کوروش کمپانی» جعلی است