خانه اخبار مهم سامانه جدید بارشی در راه بوشهر/ اولین باران پاییزی بیشتر کجا بارید+ فیلم