خانه اخبار مهم ستاد پزشکیان و قالیباف در بوشهر به چه کسی می رسد؟